All files: https://download.tuxfamily.org/viettug/

VietTUG / Repository / Upload

(shortcut key : Alt+S)
2
2006-ta.zip | ftp | https - 86418 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=2006-ta.zip}}
2006: đề thi tuyển sinh đại học môn toán, khối A
9
9points.png | ftp | https - 5503 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=9points.png}}
a
abctest.TEX | ftp | https - 5018 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=abctest.TEX}}
texer: kiểm tra hỗ trợ vntex cho PcTeX; vui lòng xem hướng dẫn ở diễn đàn
alp-ch03-processes.pdf | ftp | https - 241758 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=alp-ch03-processes.pdf}}
amsldoc-vi.tar.bz2 | ftp | https - 1204722 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=amsldoc-vi.tar.bz2}}
hướng dẫn sử dụng gói amsmath
amsldoc-vn-853.tgz | ftp | https - 675865 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=amsldoc-vn-853.tgz}}
hướng dẫn sử dụng gói amsmath
amsldoc-vn-859.tgz | ftp | https - 698975 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=amsldoc-vn-859.tgz}}
hướng dẫn sử dụng gói amsmath
amsmath-doc-vi-1.598.tar.gz | ftp | https - 805260 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=amsmath-doc-vi-1.598.tar.gz}}
hướng dẫn sử dụng gói amsmath
amsmath-doc-vi-src-1.625.tgz | ftp | https - 75057 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=amsmath-doc-vi-src-1.625.tgz}}
hướng dẫn sử dụng gói amsmath
ani_mp.gif | ftp | https - 219921 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=ani_mp.gif}}
ani_mp.gif.jpg | ftp | https - 1166 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=ani_mp.gif.jpg}}
ani_mp.gif.jpg | ftp | https - 6986 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=ani_mp.gif.jpg}}
animation.png | ftp | https - 22650 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=animation.png}}
animation.zip | ftp | https - 4061 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=animation.zip}}
vanchutr: ví dụ đơn giản tạo hình động với metapost
arydshln-1.6.zip | ftp | https - 98820 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=arydshln-1.6.zip}}
gói kẻ đường chéo trong ma trận
arydshln-1.7.tgz | ftp | https - 558182 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=arydshln-1.7.tgz}}
gói kẻ đường chéo trong ma trận
b
banner-tex.zip | ftp | https - 889 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=banner-tex.zip}}
banner chúc mừng năm mới 2006 do thầy Lê Bá Phi viết
bib1.png | ftp | https - 9970 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=bib1.png}}
bib2.png | ftp | https - 15409 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=bib2.png}}
bjorling-1.pdf | ftp | https - 475537 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=bjorling-1.pdf}}
bjorling.pdf | ftp | https - 475537 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=bjorling.pdf}}
blank.gif | ftp | https - 43 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=blank.gif}}
c
cc.html | ftp | https - 10335 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=cc.html}}
chemic.zip | ftp | https - 559165 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=chemic.zip}}
vanchutr: ví dụ về gõ công thức hóa học
circumcircle.jpg | ftp | https - 17277 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=circumcircle.jpg}}
circumcircle.jpg.jpg | ftp | https - 1641 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=circumcircle.jpg.jpg}}
circumcircle.jpg.jpg | ftp | https - 14148 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=circumcircle.jpg.jpg}}
ConsolaTeX.ttf | ftp | https - 139432 blocks - dir: /fonts - bbcode: {{file=ConsolaTeX.ttf}}
convert-1.0.zip | ftp | https - 1675533 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=convert-1.0.zip}}
bộ cài ImageMagick tối thiểu trên Windows; để chuyển dạng hình vẽ
coset-spaces-1540.zip | ftp | https - 213424 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=coset-spaces-1540.zip}}
không gian các quỹ đạo, một tiểu luận toán của kyanh khi học Master tại Huế
crossword-1.0.zip | ftp | https - 2167 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=crossword-1.0.zip}}
ctan_tools.zip | ftp | https - 6414 blocks - dir: /nix - bbcode: {{file=ctan_tools.zip}}
cuong4012_beamer.pdf | ftp | https - 390744 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=cuong4012_beamer.pdf}}
cuong4012_graphicx_eg1.rar | ftp | https - 27313 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=cuong4012_graphicx_eg1.rar}}
cuong4012_graphicx_eg2.rar | ftp | https - 24674 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=cuong4012_graphicx_eg2.rar}}
cuong4012_powerdot.pdf | ftp | https - 242531 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=cuong4012_powerdot.pdf}}
d
datetime.zip | ftp | https - 28695 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=datetime.zip}}
gói in ra ngày tháng với định dạng đẹp; biên dịch dùm hoangoclan
demo-pdfscreen.zip | ftp | https - 1385973 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=demo-pdfscreen.zip}}
ví dụ về gói pdfscreen
Descartes-hhp.jpg | ftp | https - 23304 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=Descartes-hhp.jpg}}
Descartes-hhp.jpg.jpg | ftp | https - 1920 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=Descartes-hhp.jpg.jpg}}
descartes2.png | ftp | https - 5605 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=descartes2.png}}
descartes2.png.jpg | ftp | https - 1136 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=descartes2.png.jpg}}
diagxy-1.jpg | ftp | https - 3527 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=diagxy-1.jpg}}
diagxy-triangles.jpg | ftp | https - 13595 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=diagxy-triangles.jpg}}
diagxy-triangles.jpg.jpg | ftp | https - 8338 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=diagxy-triangles.jpg.jpg}}
diagxy-triangles.jpg.jpg | ftp | https - 1280 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=diagxy-triangles.jpg.jpg}}
diagxy01.png | ftp | https - 15810 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=diagxy01.png}}
diagxy2.png | ftp | https - 9803 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=diagxy2.png}}
diagxy2.png.jpg | ftp | https - 1441 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=diagxy2.png.jpg}}
diagxy2.png.jpg | ftp | https - 9165 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=diagxy2.png.jpg}}
diagxy3.png | ftp | https - 10287 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=diagxy3.png}}
diagxy3.png.jpg | ftp | https - 1623 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=diagxy3.png.jpg}}
diagxy3.png.jpg | ftp | https - 10471 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=diagxy3.png.jpg}}
diagxy4.png | ftp | https - 18615 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=diagxy4.png}}
diagxy4.png.jpg | ftp | https - 1538 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=diagxy4.png.jpg}}
diagxy4.png.jpg | ftp | https - 12731 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=diagxy4.png.jpg}}
diaxydoc.pdf | ftp | https - 241696 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=diaxydoc.pdf}}
hướng dẫn sử dụng gói diagxy (tiếng Anh); diagxy user guide
disable.gif | ftp | https - 61 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=disable.gif}}
docstrip-20040319.zip | ftp | https - 39223 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=docstrip-20040319.zip}}
docstrip_program_20040329.zip | ftp | https - 13083 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=docstrip_program_20040329.zip}}
docstrip_program_20040404.zip | ftp | https - 13087 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=docstrip_program_20040404.zip}}
docstrip_sample_20040329.zip | ftp | https - 17728 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=docstrip_sample_20040329.zip}}
don.gif | ftp | https - 17494 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=don.gif}}
don.gif.jpg | ftp | https - 3272 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=don.gif.jpg}}
doubledown-a.png | ftp | https - 1009 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=doubledown-a.png}}
down-a.png | ftp | https - 1035 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=down-a.png}}
draftwatermark.png | ftp | https - 47857 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=draftwatermark.png}}
dung-font.zip | ftp | https - 174090 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=dung-font.zip}}
vanchutr: sử dụng font tiếng Việt
dvipdfmx.cfg | ftp | https - 6830 blocks - dir: / - bbcode: {{file=dvipdfmx.cfg}}
dxc-texintro.zip | ftp | https - 5087567 blocks - dir: /others - bbcode: {{file=dxc-texintro.zip}}
dxtam1.png | ftp | https - 22778 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=dxtam1.png}}
dxtam1.png.jpg | ftp | https - 2517 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=dxtam1.png.jpg}}
dxtam1.png.jpg | ftp | https - 19014 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=dxtam1.png.jpg}}
dxtam2.png | ftp | https - 20840 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=dxtam2.png}}
dxtam2.png.jpg | ftp | https - 19313 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=dxtam2.png.jpg}}
dxtam2.png.jpg | ftp | https - 2431 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=dxtam2.png.jpg}}
dxtruc1.png | ftp | https - 8926 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=dxtruc1.png}}
dxtruc1.png.jpg | ftp | https - 8500 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=dxtruc1.png.jpg}}
dxtruc1.png.jpg | ftp | https - 1488 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=dxtruc1.png.jpg}}
dxtruc2.png | ftp | https - 17554 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=dxtruc2.png}}
dxtruc2.png.jpg | ftp | https - 23970 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=dxtruc2.png.jpg}}
dxtruc2.png.jpg | ftp | https - 3080 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=dxtruc2.png.jpg}}
e
eat1.png | ftp | https - 7307 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=eat1.png}}
eat2.png | ftp | https - 7408 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=eat2.png}}
editors_table.png | ftp | https - 33642 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=editors_table.png}}
editors_table_small.jpg | ftp | https - 82929 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=editors_table_small.jpg}}
enable.gif | ftp | https - 61 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=enable.gif}}
enumerate-1.jpg | ftp | https - 12997 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=enumerate-1.jpg}}
etaremune.tgz | ftp | https - 1516 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=etaremune.tgz}}
gói sinh ra danh sách đánh số giảm dần
eukleidesvn-20060915.ps | ftp | https - 673419 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=eukleidesvn-20060915.ps}}
longgia: bản draft tài liệu hướng dẫn dùng eukleidde
Ex_Test_v1.0.rar | ftp | https - 712988 blocks - dir: /others - bbcode: {{file=Ex_Test_v1.0.rar}}
Ex_Test_v1.1.rar | ftp | https - 719861 blocks - dir: /others - bbcode: {{file=Ex_Test_v1.1.rar}}
Ex_Test_v1.2.zip | ftp | https - 1017750 blocks - dir: /others - bbcode: {{file=Ex_Test_v1.2.zip}}
examdesig_doc_vn-1.0.zip | ftp | https - 467126 blocks - dir: / - bbcode: {{file=examdesig_doc_vn-1.0.zip}}
f
flat-a.png | ftp | https - 907 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=flat-a.png}}
folder-a.png | ftp | https - 561 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=folder-a.png}}
font-mathmode-1.0.zip | ftp | https - 211882 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=font-mathmode-1.0.zip}}
Nguyễn Phi Hùng: vài câu hỏi về dùng font trong công thức Toán
font-mathmode.png | ftp | https - 46461 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=font-mathmode.png}}
font-vntex.zip | ftp | https - 102119 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=font-vntex.zip}}
vanchutr: ví dụ về dùng font VnTeX
forum-newpost.jpg | ftp | https - 5022 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=forum-newpost.jpg}}
foss-general-introduction-vn.pdf | ftp | https - 423878 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=foss-general-introduction-vn.pdf}}
g
gioithieu-omega.zip | ftp | https - 105743 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=gioithieu-omega.zip}}
vanchutr: giới thiệu Omega
gnopaste.png | ftp | https - 15588 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=gnopaste.png}}
gnopaste2.png | ftp | https - 14757 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=gnopaste2.png}}
h
ha-m.zip | ftp | https - 1571954 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=ha-m.zip}}
hau.png | ftp | https - 16443 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hau.png}}
hau.png.jpg | ftp | https - 14968 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=hau.png.jpg}}
hau.png.jpg | ftp | https - 1566 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hau.png.jpg}}
hau2.png | ftp | https - 40129 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hau2.png}}
hau2.png.jpg | ftp | https - 27990 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=hau2.png.jpg}}
hau2.png.jpg | ftp | https - 2654 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hau2.png.jpg}}
hcm.html | ftp | https - 28930 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=hcm.html}}
head_left.gif | ftp | https - 15164 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=head_left.gif}}
hetruc-pstricks.zip | ftp | https - 39611 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=hetruc-pstricks.zip}}
vanchutr: ví dụ dùng hệ trục toạ độ trong pstricks
hhp-pstricks-1.jpg | ftp | https - 55671 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=hhp-pstricks-1.jpg}}
hhp-pstricks-1.jpg | ftp | https - 55671 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hhp-pstricks-1.jpg}}
hhp-pstricks-1.jpg.jpg | ftp | https - 1890 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hhp-pstricks-1.jpg.jpg}}
hhp-pstricks-1.jpg.jpg | ftp | https - 13650 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=hhp-pstricks-1.jpg.jpg}}
hhp-pstricks-2.jpg | ftp | https - 16475 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=hhp-pstricks-2.jpg}}
hhp-pstricks-3.jpg | ftp | https - 16429 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=hhp-pstricks-3.jpg}}
hinh1.png | ftp | https - 1070 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hinh1.png}}
hinh1.png.jpg | ftp | https - 2172 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hinh1.png.jpg}}
hinh2.png | ftp | https - 1297 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hinh2.png}}
hinh2.png.jpg | ftp | https - 1745 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hinh2.png.jpg}}
hinh3.png | ftp | https - 1188 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hinh3.png}}
hinh3.png.jpg | ftp | https - 2264 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hinh3.png.jpg}}
hinh4.png | ftp | https - 999 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hinh4.png}}
hinh4.png.jpg | ftp | https - 1251 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hinh4.png.jpg}}
hinh5.png | ftp | https - 1322 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hinh5.png}}
hinh5.png.jpg | ftp | https - 2220 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hinh5.png.jpg}}
hinh6.png | ftp | https - 1016 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hinh6.png}}
hinh6.png.jpg | ftp | https - 2771 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hinh6.png.jpg}}
hinh7.png | ftp | https - 1056 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hinh7.png}}
hinh7.png.jpg | ftp | https - 2321 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hinh7.png.jpg}}
hinh8.png | ftp | https - 1579 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=hinh8.png}}
hinh8.png.jpg | ftp | https - 2359 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=hinh8.png.jpg}}
hoademo.zip | ftp | https - 75459 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=hoademo.zip}}
home-a.png | ftp | https - 744 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=home-a.png}}
htt-exsizes13-1.1.zip | ftp | https - 37398 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=htt-exsizes13-1.1.zip}}
hỗ trợ font cỡ lớn, do anh Hàn Thế Thành viết
htt-extsizes13-1.0.zip | ftp | https - 80844 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=htt-extsizes13-1.0.zip}}
hỗ trợ font cỡ lớn, do anh Hàn Thế Thành viết
htt-extsizes13-1.2.zip | ftp | https - 27813 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=htt-extsizes13-1.2.zip}}
hỗ trợ font cỡ lớn, do anh Hàn Thế Thành viết
htt-makeindex-1.0.zip | ftp | https - 106378 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=htt-makeindex-1.0.zip}}
hỗ trợ makeindex tiếng Việt, bởi Hàn Thế Thành
htt.jpg | ftp | https - 437269 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=htt.jpg}}
htt.jpg.jpg | ftp | https - 1935 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=htt.jpg.jpg}}
htt.jpg.jpg | ftp | https - 15250 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=htt.jpg.jpg}}
htth.png | ftp | https - 90578 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=htth.png}}
htth.png.jpg | ftp | https - 1846 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=htth.png.jpg}}
htth.png.jpg | ftp | https - 26220 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=htth.png.jpg}}
i
icon.png | ftp | https - 426 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=icon.png}}
k
ka.jpg | ftp | https - 47241 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=ka.jpg}}
ka.jpg.jpg | ftp | https - 19402 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=ka.jpg.jpg}}
ka.jpg.jpg | ftp | https - 2336 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=ka.jpg.jpg}}
ka_biblatex-1.zip | ftp | https - 4315 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=ka_biblatex-1.zip}}
ka_quan_ly_ngan_hang_cau_hoi.zip | ftp | https - 29819 blocks - dir: /kyanh - bbcode: {{file=ka_quan_ly_ngan_hang_cau_hoi.zip}}
kak.eps | ftp | https - 574692 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=kak.eps}}
karl_berry.jpg | ftp | https - 626376 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=karl_berry.jpg}}
karl_berry.jpg.jpg | ftp | https - 17730 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=karl_berry.jpg.jpg}}
karl_berry.jpg.jpg | ftp | https - 1812 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=karl_berry.jpg.jpg}}
karma1.png | ftp | https - 17871 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=karma1.png}}
ktv-texdata-doc-1.zip | ftp | https - 3436 blocks - dir: / - bbcode: {{file=ktv-texdata-doc-1.zip}}
kyanh_picinpar_1.zip | ftp | https - 139551 blocks - dir: /kyanh - bbcode: {{file=kyanh_picinpar_1.zip}}
l
latex-by-pic-1.0.zip | ftp | https - 1998125 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=latex-by-pic-1.0.zip}}
hướng dẫn dùng latex bằng hỉnh ảnh
latex-course-vi-20040824.tar.gz | ftp | https - 1176445 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=latex-course-vi-20040824.tar.gz}}
Nguyễn Phi Hùng: soạn thảo tài liệu khoa học với LaTeX. Một tài liệu thực sự có ích
latex-stx-1.0.tgz | ftp | https - 15634 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=latex-stx-1.0.tgz}}
latex4wp-vi-1.0.355.tar.gz | ftp | https - 650236 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=latex4wp-vi-1.0.355.tar.gz}}
LaTeX cho người dùng Word
LC_examples.zip | ftp | https - 657539 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=LC_examples.zip}}
ví dụ đi kèm với LaTeX Companion
LeBaPhi.jpg | ftp | https - 4904 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=LeBaPhi.jpg}}
LeBaPhi.jpg | ftp | https - 4904 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=LeBaPhi.jpg}}
left-a.png | ftp | https - 1014 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=left-a.png}}
leslie.gif | ftp | https - 91414 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=leslie.gif}}
leslie.gif.jpg | ftp | https - 3576 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=leslie.gif.jpg}}
lettrine.jpg | ftp | https - 51800 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=lettrine.jpg}}
logo.gif | ftp | https - 2596 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=logo.gif}}
longtable-doc-vn-1.0.pdf | ftp | https - 224734 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=longtable-doc-vn-1.0.pdf}}
Nguyễn PHi Hùng: hướng dẫn sử dụng gói longtable
lshort-vi-4.00.tar.gz | ftp | https - 994743 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=lshort-vi-4.00.tar.gz}}
92 phút làm quen với LaTeX
lst-bookmarks.png | ftp | https - 63470 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=lst-bookmarks.png}}
ltxprimer-1.0.pdf | ftp | https - 1005971 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=ltxprimer-1.0.pdf}}
LaTeX Primer, bản tiếng Anh
luanvan_kyanh_MOI.pdf | ftp | https - 368456 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=luanvan_kyanh_MOI.pdf}}
lyk-1.0.zip | ftp | https - 870 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=lyk-1.0.zip}}
một số gói do lyk (kyanh) cung cấp
lyk-1.1.zip | ftp | https - 724 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=lyk-1.1.zip}}
một số gói do lyk (kyanh) cung cấp
lyk-arrows-1.0.zip | ftp | https - 514 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=lyk-arrows-1.0.zip}}
một số gói do lyk (kyanh) cung cấp
lyk-hbib-1.0.zip | ftp | https - 23945 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=lyk-hbib-1.0.zip}}
một số gói do lyk (kyanh) cung cấp
lyk-hbib-test.jpg | ftp | https - 41625 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=lyk-hbib-test.jpg}}
một số gói do lyk (kyanh) cung cấp
lyk-ttf2mf-1.0.zip | ftp | https - 91042 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=lyk-ttf2mf-1.0.zip}}
một số gói do lyk (kyanh) cung cấp
lyk-z13-1.0.zip | ftp | https - 2157 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=lyk-z13-1.0.zip}}
phiên bản mới nhất (2007/09/14) của hỗ trợ font 13 do texer cung cấp
lyk-z13-1.1.zip | ftp | https - 2211 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=lyk-z13-1.1.zip}}
phiên bản mới nhất (2007/09/14) của hỗ trợ font 13 do texer cung cấp
m
make_tex_stupid.zip | ftp | https - 97853 blocks - dir: /funny - bbcode: {{file=make_tex_stupid.zip}}
mambo-4.5.2-vietnamese.tgz | ftp | https - 34871 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mambo-4.5.2-vietnamese.tgz}}
math_publisher_demo-1.0.zip | ftp | https - 368159 blocks - dir: /kyanh - bbcode: {{file=math_publisher_demo-1.0.zip}}
mathmode.pdf | ftp | https - 3033375 blocks - dir: /m2 - bbcode: {{file=mathmode.pdf}}
maths-fonts-1.jpg | ftp | https - 6956 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=maths-fonts-1.jpg}}
mdot.png | ftp | https - 6679 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=mdot.png}}
miktex-2.2.pdf | ftp | https - 289349 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=miktex-2.2.pdf}}
một tài liệu khá chuối về miktex
miktex-2.6.iso | ftp | https - 656259072 blocks - dir: /miktex - bbcode: {{file=miktex-2.6.iso}}
miktex-2.6.iso.md5sum | ftp | https - 49 blocks - dir: /miktex - bbcode: {{file=miktex-2.6.iso.md5sum}}
miktex-2.6.iso.readme.html | ftp | https - 2036 blocks - dir: /miktex - bbcode: {{file=miktex-2.6.iso.readme.html}}
mo-add-dir-kxiii-done.png | ftp | https - 24502 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mo-add-dir-kxiii-done.png}}
mo-add-dir-kxiii.png | ftp | https - 28171 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mo-add-dir-kxiii.png}}
mo-general-tab.png | ftp | https - 18274 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mo-general-tab.png}}
mo-root-tab.png | ftp | https - 20895 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mo-root-tab.png}}
mpm-filter-by-filename.png | ftp | https - 8301 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mpm-filter-by-filename.png}}
mpm-filter-by-name.png | ftp | https - 11944 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mpm-filter-by-name.png}}
mpm-general.png | ftp | https - 50997 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mpm-general.png}}
mpm-install-completed.png | ftp | https - 25864 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mpm-install-completed.png}}
mpm-ready-to-install.png | ftp | https - 7103 blocks - dir: /images/miktex - bbcode: {{file=mpm-ready-to-install.png}}
mrchu111.png | ftp | https - 2606 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=mrchu111.png}}
my_lang.zip | ftp | https - 15502 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=my_lang.zip}}
mymaster-161106.tgz | ftp | https - 115960 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mymaster-161106.tgz}}
mã nguồn luận văn master của kyanh. yêu cầu: biblatex, ...
mymaster-201006.tgz | ftp | https - 538430 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mymaster-201006.tgz}}
mã nguồn luận văn master của kyanh. yêu cầu: biblatex, ...
mymaster-231006.tgz | ftp | https - 37416 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mymaster-231006.tgz}}
mã nguồn luận văn master của kyanh. yêu cầu: biblatex, ...
mymaster-251006.tgz | ftp | https - 39000 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mymaster-251006.tgz}}
mã nguồn luận văn master của kyanh. yêu cầu: biblatex, ...
mymaster-final.pdf | ftp | https - 392654 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mymaster-final.pdf}}
bảN PDF luận văn master của kyanh
mymaster-final.tgz | ftp | https - 115960 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mymaster-final.tgz}}
mã nguồn luận văn master của kyanh. yêu cầu: biblatex, ...
mymaster-summary-final.pdf | ftp | https - 174109 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mymaster-summary-final.pdf}}
bảN PDF luận văn master của kyanh
mytex-1.0.pdf | ftp | https - 129982 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=mytex-1.0.pdf}}
một tài liệu chuối về TeX;-
n
new_av.jpg | ftp | https - 51950 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=new_av.jpg}}
newbb.css | ftp | https - 1849 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=newbb.css}}
newbb_toggle.js | ftp | https - 2775 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=newbb_toggle.js}}
newman.png | ftp | https - 21511 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=newman.png}}
nhd_bangbienthien-1.jpg | ftp | https - 14590 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=nhd_bangbienthien-1.jpg}}
nhd_bangbienthien-1.pdf | ftp | https - 13923 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=nhd_bangbienthien-1.pdf}}
nhd_bangbienthien-1.zip | ftp | https - 2062 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=nhd_bangbienthien-1.zip}}
nhd_viettex_stuff-1.0.zip | ftp | https - 1005481 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=nhd_viettex_stuff-1.0.zip}}
nhdien-latex-1.0.pdf | ftp | https - 262680 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=nhdien-latex-1.0.pdf}}
một tài liệu khác về latex, do thầy Điển trình bày
nhdien_vnfonttex.exe.tar.bz2 | ftp | https - 23183709 blocks - dir: /others - bbcode: {{file=nhdien_vnfonttex.exe.tar.bz2}}
node-pst.zip | ftp | https - 73142 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=node-pst.zip}}
vanchutr: sử dụng pstricks
ntheorem-20070923.zip | ftp | https - 21226 blocks - dir: /pkgs - bbcode: {{file=ntheorem-20070923.zip}}
tài liệu tiếng Việt hướng dẫn sử dụng gói ntheorem
ntheorem-doc-vn-842.zip | ftp | https - 349365 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=ntheorem-doc-vn-842.zip}}
tài liệu tiếng Việt hướng dẫn sử dụng gói ntheorem
ntheorem-doc-vn-873.zip | ftp | https - 394462 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=ntheorem-doc-vn-873.zip}}
tài liệu tiếng Việt hướng dẫn sử dụng gói ntheorem
o
offline-a.png | ftp | https - 1122 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=offline-a.png}}
omegavn-unicode.zip | ftp | https - 100385 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=omegavn-unicode.zip}}
vanchutr: ví dụ về omega và unicode
omegavn21m.zip | ftp | https - 14805079 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=omegavn21m.zip}}
omegavn21w.zip | ftp | https - 14060597 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=omegavn21w.zip}}
Omegavn_MiK_hhp.zip | ftp | https - 15857660 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=Omegavn_MiK_hhp.zip}}
omegavnguide.pdf | ftp | https - 1635 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=omegavnguide.pdf}}
omegavnguide21.pdf | ftp | https - 565721 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=omegavnguide21.pdf}}
onegavn-hl.zip | ftp | https - 1681782 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=onegavn-hl.zip}}
options.jpg | ftp | https - 53313 blocks - dir: /images/txc - bbcode: {{file=options.jpg}}
osserman-big.gif | ftp | https - 114689 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=osserman-big.gif}}
osserman-big.gif.jpg | ftp | https - 3027 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=osserman-big.gif.jpg}}
p
p_report-a.png | ftp | https - 1085 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=p_report-a.png}}
p_up-a.png | ftp | https - 1208 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=p_up-a.png}}
package-installer.jpg.jpg | ftp | https - 1806 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=package-installer.jpg.jpg}}
pdf-a.png | ftp | https - 744 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=pdf-a.png}}
pdfscreen-pdf.zip | ftp | https - 52203 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfscreen-pdf.zip}}
vanchutr: kết quả xuất bài số 4 về pdfscreen; xem diễn đàn ViệtTUG
pdfsdemo04.tex | ftp | https - 0 block - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo04.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
pdfsdemo05.tex | ftp | https - 1800 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo05.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
pdfsdemo06.zip | ftp | https - 1588 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo06.zip}}
pdfsdemo11.tex | ftp | https - 2554 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo11.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
pdfsdemo12.tex | ftp | https - 1232 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo12.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
pdfsdemo13.tex | ftp | https - 6217 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo13.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
pdfsdemo14.tex | ftp | https - 2868 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo14.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
pdfsdemo15.tex | ftp | https - 1838 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo15.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
pdfsdemo16.tex | ftp | https - 2162 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo16.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
pdfsdemo17.tex | ftp | https - 1880 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pdfsdemo17.tex}}
vanchutr: loạt bài hướng dẫn dùng pdfscreen, TeXpower
personal-a.png | ftp | https - 706 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=personal-a.png}}
phi.gif.jpg | ftp | https - 6986 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=phi.gif.jpg}}
phi.gif.jpg | ftp | https - 1166 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=phi.gif.jpg}}
phoenix.png | ftp | https - 318800 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=phoenix.png}}
phuongnam_batgiac2.jpg | ftp | https - 39365 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=phuongnam_batgiac2.jpg}}
phuongnam_batgiac2.pdf | ftp | https - 1194939 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=phuongnam_batgiac2.pdf}}
phuongnam_chenhinh2.zip | ftp | https - 206284 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=phuongnam_chenhinh2.zip}}
phuongnam_picinpar1.jpg | ftp | https - 62461 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=phuongnam_picinpar1.jpg}}
phuongnam_powerdot_2.pdf | ftp | https - 113530 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=phuongnam_powerdot_2.pdf}}
picinpar.png | ftp | https - 39107 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=picinpar.png}}
picinpar2.png | ftp | https - 75859 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=picinpar2.png}}
pitago-1.png | ftp | https - 2970 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=pitago-1.png}}
pitago.zip | ftp | https - 1475 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=pitago.zip}}
ví dụ metapost vẽ hình minh họa định lý Pythagore
post_content-a.png | ftp | https - 418 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=post_content-a.png}}
powerdot-1.1-doc-vi-469.zip | ftp | https - 767097 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.1-doc-vi-469.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vi-638.zip | ftp | https - 444943 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vi-638.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vi-src-638.zip | ftp | https - 59411 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vi-src-638.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vn-732.zip | ftp | https - 452646 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vn-732.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vn-763.zip | ftp | https - 454526 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vn-763.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vn-795.zip | ftp | https - 480014 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vn-795.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vn-src-795.zip | ftp | https - 77466 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vn-src-795.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-eg-tvc.zip | ftp | https - 1623884 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=powerdot-1.3-eg-tvc.zip}}
vanchutr: ví dụ lớp powerdot tạo trình diễn (dùng hai hiệu ứng Wipe và Box); về các hiệu ứng, xem [[pdftrasition]]
powerdot-1.3-eg-tvc.zip | ftp | https - 1623884 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-eg-tvc.zip}}
vanchutr: ví dụ lớp powerdot tạo trình diễn (dùng hai hiệu ứng Wipe và Box); về các hiệu ứng, xem [[pdftrasition]]
powerdot-1.3-styles-vi-638.zip | ftp | https - 1536709 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-styles-vi-638.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
powerdot-1.3-styles-vn-763.zip | ftp | https - 1620423 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-styles-vn-763.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
powerdot-1.3-styles-vn-795.zip | ftp | https - 1500781 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-styles-vn-795.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
powerdot-basic.zip | ftp | https - 1277915 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=powerdot-basic.zip}}
vanchutr: căn bản về powerdot
powerdot-doc-vi-329.zip | ftp | https - 904746 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-doc-vi-329.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
powerdot-doc-vi-src-469.zip | ftp | https - 95535 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-doc-vi-src-469.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
powerdot-eg-vn-aggie.jpg | ftp | https - 85470 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-aggie.jpg}}
powerdot-eg-vn-bframe.jpg | ftp | https - 104516 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-bframe.jpg}}
powerdot-eg-vn-ciment.jpg | ftp | https - 117374 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-ciment.jpg}}
powerdot-eg-vn-default.jpg | ftp | https - 82376 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-default.jpg}}
powerdot-eg-vn-elcolors.jpg | ftp | https - 76055 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-elcolors.jpg}}
powerdot-eg-vn-fyma.jpg | ftp | https - 116719 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-fyma.jpg}}
powerdot-eg-vn-horatio.jpg | ftp | https - 95997 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-horatio.jpg}}
powerdot-eg-vn-husky.jpg | ftp | https - 119156 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-husky.jpg}}
powerdot-eg-vn-ikeda.jpg | ftp | https - 115336 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-ikeda.jpg}}
powerdot-eg-vn-jefka.jpg | ftp | https - 72763 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-jefka.jpg}}
powerdot-eg-vn-klope.jpg | ftp | https - 113406 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-klope.jpg}}
powerdot-eg-vn-paintings.jpg | ftp | https - 74125 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-paintings.jpg}}
powerdot-eg-vn-paintings.pdf | ftp | https - 71583 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-paintings.pdf}}
powerdot-eg-vn-pazik.jpg | ftp | https - 104767 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-pazik.jpg}}
powerdot-eg-vn-sailor.jpg | ftp | https - 105999 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-sailor.jpg}}
powerdot-eg-vn-simple.jpg | ftp | https - 70345 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-simple.jpg}}
powerdot-eg-vn-tycja.jpg | ftp | https - 107997 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-tycja.jpg}}
powerdot-eg-vn-upen.jpg | ftp | https - 164099 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=powerdot-eg-vn-upen.jpg}}
powerdot-styles-1.0.zip | ftp | https - 147029 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-styles-1.0.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
powerdot-vn-chu.zip | ftp | https - 252108 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=powerdot-vn-chu.zip}}
vanchutr: ví dụ về powerdot
powerdot14-minitex.zip | ftp | https - 483098 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=powerdot14-minitex.zip}}
powerdot_20070727.cls | ftp | https - 45062 blocks - dir: /patch - bbcode: {{file=powerdot_20070727.cls}}
powerdot_complete_20070914.zip | ftp | https - 114267 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=powerdot_complete_20070914.zip}}
bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc , bảo trì bởi duonggvt
powerdot_complete_20070918.zip | ftp | https - 115883 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=powerdot_complete_20070918.zip}}
bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc , bảo trì bởi duonggvt
printer-a.png | ftp | https - 1150 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=printer-a.png}}
pst-calender1.png | ftp | https - 38685 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=pst-calender1.png}}
pst-dbicons.png | ftp | https - 109593 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=pst-dbicons.png}}
pst-euclide.zip | ftp | https - 121721 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pst-euclide.zip}}
vanchutr: ví dụ dùng gói pst-euclide
pst-ob3d.png | ftp | https - 80289 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=pst-ob3d.png}}
pst-spectra.png | ftp | https - 88333 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=pst-spectra.png}}
pst-spectra2.png | ftp | https - 43474 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=pst-spectra2.png}}
pstdoc-pdf.zip | ftp | https - 222603 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pstdoc-pdf.zip}}
pstricks-color.zip | ftp | https - 67935 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pstricks-color.zip}}
vanchutr: ví dụ dùng màu sắc trong pstricks
pstricks-hhp-2.gif | ftp | https - 318071 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=pstricks-hhp-2.gif}}
pstricks-hhp-2.gif.jpg | ftp | https - 14973 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=pstricks-hhp-2.gif.jpg}}
pstricks-hhp-2.gif.jpg | ftp | https - 1642 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=pstricks-hhp-2.gif.jpg}}
pstricks-thuchanh.zip | ftp | https - 78739 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=pstricks-thuchanh.zip}}
pstricks.sty | ftp | https - 4634 blocks - dir: /patch - bbcode: {{file=pstricks.sty}}
pstricks.tex | ftp | https - 89546 blocks - dir: /patch - bbcode: {{file=pstricks.tex}}
pstricks_user_guide_en-1.pdf | ftp | https - 325657 blocks - dir: / - bbcode: {{file=pstricks_user_guide_en-1.pdf}}
r
r2offline.png | ftp | https - 185591 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=r2offline.png}}
r3offline.png | ftp | https - 117900 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=r3offline.png}}
rank3dbf8ea81e642.gif | ftp | https - 462 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=rank3dbf8ea81e642.gif}}
rate1-a.png | ftp | https - 642 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=rate1-a.png}}
rate2-a.png | ftp | https - 662 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=rate2-a.png}}
rate3-a.png | ftp | https - 650 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=rate3-a.png}}
rate4-a.png | ftp | https - 633 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=rate4-a.png}}
rate5-a.png | ftp | https - 468 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=rate5-a.png}}
README | ftp | https - 291 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=README}}
reflections.png | ftp | https - 4057 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=reflections.png}}
reflections.png.jpg | ftp | https - 8997 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=reflections.png.jpg}}
reflections.png.jpg | ftp | https - 1283 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=reflections.png.jpg}}
right-a.png | ftp | https - 1017 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=right-a.png}}
rss-a.png | ftp | https - 757 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=rss-a.png}}
s
sb_new_style.png | ftp | https - 49800 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=sb_new_style.png}}
Screenshot.png | ftp | https - 174670 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=Screenshot.png}}
Screenshot.png.jpg | ftp | https - 2227 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=Screenshot.png.jpg}}
Screenshot.png.jpg | ftp | https - 28622 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=Screenshot.png.jpg}}
sectionbox-test-vi.jpg | ftp | https - 65940 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=sectionbox-test-vi.jpg}}
sectionbox-test-vi.zip | ftp | https - 70557 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=sectionbox-test-vi.zip}}
tô màu cho section
securecode.png | ftp | https - 13237 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=securecode.png}}
shot_picinpar.jpg | ftp | https - 48286 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=shot_picinpar.jpg}}
shot_view_thread.jpg | ftp | https - 85743 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=shot_view_thread.jpg}}
skak-vi-1.0.tar.gz | ftp | https - 139166 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=skak-vi-1.0.tar.gz}}
tạo bàn cờ vua với LaTeX
skak-vi-src-1.0.tgz | ftp | https - 6677 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=skak-vi-src-1.0.tgz}}
mã nguồn; tạo bàn cờ vua với LaTeX
sl-miktex-1.0.pdf | ftp | https - 389495 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=sl-miktex-1.0.pdf}}
slashbox.png | ftp | https - 15705 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=slashbox.png}}
slashbox2.png | ftp | https - 10835 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=slashbox2.png}}
slides-20061226.zip | ftp | https - 241873 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=slides-20061226.zip}}
snap1.jpg | ftp | https - 47527 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=snap1.jpg}}
snap2.jpg | ftp | https - 51262 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=snap2.jpg}}
snap3.jpg | ftp | https - 24849 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=snap3.jpg}}
snap4.jpg | ftp | https - 52419 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=snap4.jpg}}
stips.jpg | ftp | https - 12208 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=stips.jpg}}
styleNN.css | ftp | https - 8118 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=styleNN.css}}
SudungGEOSPACW.zip | ftp | https - 4085242 blocks - dir: /m2 - bbcode: {{file=SudungGEOSPACW.zip}}
symbols-a4.pdf.zip | ftp | https - 3763197 blocks - dir: /books - bbcode: {{file=symbols-a4.pdf.zip}}
t
T5-accents.tex | ftp | https - 11460 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=T5-accents.tex}}
một tài liệu tạm thời
tab-contents.png | ftp | https - 41245 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=tab-contents.png}}
tab-slide-contents.png | ftp | https - 42514 blocks - dir: /images/powerdot - bbcode: {{file=tab-slide-contents.png}}
tablor.pdf | ftp | https - 299304 blocks - dir: /tablor - bbcode: {{file=tablor.pdf}}
tablor1.jpg | ftp | https - 16125 blocks - dir: /tablor - bbcode: {{file=tablor1.jpg}}
tablor2.jpg | ftp | https - 14122 blocks - dir: /tablor - bbcode: {{file=tablor2.jpg}}
tablor3.jpg | ftp | https - 13346 blocks - dir: /tablor - bbcode: {{file=tablor3.jpg}}
tablor4.jpg | ftp | https - 15404 blocks - dir: /tablor - bbcode: {{file=tablor4.jpg}}
tablor5.jpg | ftp | https - 19743 blocks - dir: /tablor - bbcode: {{file=tablor5.jpg}}
takecare.pdf | ftp | https - 148020 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=takecare.pdf}}
lyk: một giáo án soạn bằng TeX
taobang.zip | ftp | https - 66716 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=taobang.zip}}
vanchutr: ????
temp-tex4ht.zip | ftp | https - 2972703 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=temp-tex4ht.zip}}
texbytopic-a4.pdf | ftp | https - 1414538 blocks - dir: /books - bbcode: {{file=texbytopic-a4.pdf}}
texer_tiny_pdflatex_xws.tbz | ftp | https - 34137838 blocks - dir: /others - bbcode: {{file=texer_tiny_pdflatex_xws.tbz}}
texmaker-1.0.pdf | ftp | https - 889474 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=texmaker-1.0.pdf}}
hướng dẫn sử dụng TeXMaker;-
texmaker-1.1.pdf | ftp | https - 976789 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=texmaker-1.1.pdf}}
hướng dẫn sử dụng TeXMaker;-
texmaker-vn.jpg | ftp | https - 36173 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=texmaker-vn.jpg}}
texunicode-nhd.tgz | ftp | https - 855176 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=texunicode-nhd.tgz}}
một tài liệu chuối về TeX và Unicode
texunicode-nhd.tgz | ftp | https - 855176 blocks - dir: /others - bbcode: {{file=texunicode-nhd.tgz}}
một tài liệu chuối về TeX và Unicode
thesis-vi-1.0.zip | ftp | https - 1298529 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=thesis-vi-1.0.zip}}
làm luận văn với LaTeX;-
thesis-vi-1.1.zip | ftp | https - 1322379 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=thesis-vi-1.1.zip}}
làm luận văn với LaTeX
thesis-vn-rule-20051223.zip | ftp | https - 966616 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=thesis-vn-rule-20051223.zip}}
quy tắc làm luận văn
thread-view.jpg | ftp | https - 74459 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=thread-view.jpg}}
threaded-a.png | ftp | https - 894 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=threaded-a.png}}
TiengVietTrongSWP55-Ver1-0.pdf | ftp | https - 216439 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=TiengVietTrongSWP55-Ver1-0.pdf}}
haiau: tổng hợp cách dùng tiếng Việt trong SWP
TiengVietTrongSWP55-Ver1-1.pdf | ftp | https - 223639 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=TiengVietTrongSWP55-Ver1-1.pdf}}
haiau: tổng hợp cách dùng tiếng Việt trong SWP
tieptuyen-pstricks.zip | ftp | https - 81436 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=tieptuyen-pstricks.zip}}
vanchutr: ví dụ về vẽ tiếp tuyến với pstricks
tinhtien1.png | ftp | https - 15337 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=tinhtien1.png}}
tinhtien1.png.jpg | ftp | https - 2260 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=tinhtien1.png.jpg}}
tinhtien1.png.jpg | ftp | https - 16058 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=tinhtien1.png.jpg}}
tinhtien2.png | ftp | https - 18688 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=tinhtien2.png}}
tinhtien2.png.jpg | ftp | https - 2979 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=tinhtien2.png.jpg}}
titlesec-20070923.zip | ftp | https - 31462 blocks - dir: /pkgs - bbcode: {{file=titlesec-20070923.zip}}
titlesec-standard.png | ftp | https - 46214 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=titlesec-standard.png}}
titlesec-vn-1.0.zip | ftp | https - 93815 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=titlesec-vn-1.0.zip}}
hướng dẫn sử dụng gói titlesec bằng minh họa cụ thể
titlesec.tgz | ftp | https - 24861 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=titlesec.tgz}}
vnmik2.1: gói titlesec
titlesec0.png | ftp | https - 23410 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=titlesec0.png}}
titlesec0.png | ftp | https - 23410 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=titlesec0.png}}
titlesec0.png.jpg | ftp | https - 22091 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=titlesec0.png.jpg}}
titlesec0.png.jpg | ftp | https - 2025 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=titlesec0.png.jpg}}
titletoc1.jpg | ftp | https - 42511 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=titletoc1.jpg}}
tomtat_kyanh_MOI.pdf | ftp | https - 174661 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=tomtat_kyanh_MOI.pdf}}
toolbar1.jpg | ftp | https - 14453 blocks - dir: /images/txc - bbcode: {{file=toolbar1.jpg}}
toolbar2.jpg | ftp | https - 5195 blocks - dir: /images/txc - bbcode: {{file=toolbar2.jpg}}
tree-txc.png | ftp | https - 42393 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=tree-txc.png}}
tree-winedt.png | ftp | https - 56005 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=tree-winedt.png}}
tuanmath_exam-1.0.rar | ftp | https - 523352 blocks - dir: / - bbcode: {{file=tuanmath_exam-1.0.rar}}
tuanmath_trac_nghiem_20070919.zip | ftp | https - 239962 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=tuanmath_trac_nghiem_20070919.zip}}
twoopt.sty | ftp | https - 3499 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=twoopt.sty}}
tyty1.png | ftp | https - 35671 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=tyty1.png}}
u
ucs_2004.zip | ftp | https - 385781 blocks - dir: /m1 - bbcode: {{file=ucs_2004.zip}}
Hỗ trợ unicode (utf8x) cho LaTeX. Trang chủ ở http://www.unruh.de/DniQ/latex/unicode/
up-a.png | ftp | https - 993 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=up-a.png}}
urwvn-3.02-ttf.tar.bz2 | ftp | https - 918379 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=urwvn-3.02-ttf.tar.bz2}}
gói urw việt nam;-
uvn-20070830.zip | ftp | https - 3474697 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=uvn-20070830.zip}}
uvn-20071226.tar.bz2 | ftp | https - 14857684 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=uvn-20071226.tar.bz2}}
v
vanchutr-tabvar-20080703.zip | ftp | https - 52165 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=vanchutr-tabvar-20080703.zip}}
vanchutr_metapost_guide.pdf | ftp | https - 313902 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=vanchutr_metapost_guide.pdf}}
vanchutr_small.jpg | ftp | https - 10809 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=vanchutr_small.jpg}}
varioref-doc-vi-20041103.tar.gz | ftp | https - 166260 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=varioref-doc-vi-20041103.tar.gz}}
hướng dẫn sử dụng gói varioref
vc_r1.png | ftp | https - 1188 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=vc_r1.png}}
vc_r1_pdf.png | ftp | https - 1042 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=vc_r1_pdf.png}}
vc_r2.png | ftp | https - 8598 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=vc_r2.png}}
vc_r2_pdf.png | ftp | https - 7147 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=vc_r2_pdf.png}}
vc_r3.png | ftp | https - 4097 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=vc_r3.png}}
vc_r3_pdf.png | ftp | https - 3578 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=vc_r3_pdf.png}}
vdhvu-20080528.zip | ftp | https - 62496 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=vdhvu-20080528.zip}}
vietex-2.1-changeslog.txt | ftp | https - 1985 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=vietex-2.1-changeslog.txt}}
vietex-2.1-doc-project.pdf | ftp | https - 137606 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=vietex-2.1-doc-project.pdf}}
vietex-2.1.zip | ftp | https - 3286481 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=vietex-2.1.zip}}
vietex-2.2-doc.zip | ftp | https - 55970 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=vietex-2.2-doc.zip}}
vietex-2.2.zip | ftp | https - 3751962 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=vietex-2.2.zip}}
vietex-20070503.zip | ftp | https - 908917 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=vietex-20070503.zip}}
vietex-doc-vn-1.0.zip | ftp | https - 960914 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=vietex-doc-vn-1.0.zip}}
vietex-doc.zip | ftp | https - 960928 blocks - dir: /vietex - bbcode: {{file=vietex-doc.zip}}
vietnam.sty | ftp | https - 2267 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vietnam.sty}}
gói vietnam.sty đã hack và fix lỗi liên quan đến utf8x;-
viettug-e1.jpg | ftp | https - 91925 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=viettug-e1.jpg}}
viettug-e2.jpg | ftp | https - 92556 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=viettug-e2.jpg}}
viettug-firefox.jpg | ftp | https - 18733 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=viettug-firefox.jpg}}
viettug-miktex-iso-fix-name.bat | ftp | https - 47704 blocks - dir: /patch - bbcode: {{file=viettug-miktex-iso-fix-name.bat}}
viettug-miktex-iso-fix-name.bat.1.0 | ftp | https - 20926 blocks - dir: /patch - bbcode: {{file=viettug-miktex-iso-fix-name.bat.1.0}}
viettug-miktex-iso-fix-name.bat.1.1 | ftp | https - 22705 blocks - dir: /patch - bbcode: {{file=viettug-miktex-iso-fix-name.bat.1.1}}
viettug-miktex-iso-fix-name.sh | ftp | https - 50645 blocks - dir: /patch - bbcode: {{file=viettug-miktex-iso-fix-name.sh}}
viettug-miktex-iso-fix-name.zip | ftp | https - 238198 blocks - dir: /patch - bbcode: {{file=viettug-miktex-iso-fix-name.zip}}
viettug_upload_tip.jpg | ftp | https - 67646 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=viettug_upload_tip.jpg}}
viettugnew1xa7.jpg | ftp | https - 55061 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=viettugnew1xa7.jpg}}
viettugnew2qx6.jpg | ftp | https - 55190 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=viettugnew2qx6.jpg}}
vn-swp-1.0.zip | ftp | https - 9243937 blocks - dir: /hhp - bbcode: {{file=vn-swp-1.0.zip}}
hỗ trợ tiếng Việt cho SWP (một tập tin)
vn-swp-1.part1.rar | ftp | https - 2000000 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vn-swp-1.part1.rar}}
vn-swp-1.part2.rar | ftp | https - 2000000 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vn-swp-1.part2.rar}}
vn-swp-1.part3.rar | ftp | https - 2000000 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vn-swp-1.part3.rar}}
vn-swp-1.part4.rar | ftp | https - 2000000 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vn-swp-1.part4.rar}}
vn-swp-1.part5.rar | ftp | https - 885210 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vn-swp-1.part5.rar}}
vncasper-1.0.tgz | ftp | https - 138101 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vncasper-1.0.tgz}}
kyanh giới thiệu rất ngắn gọn về TeX
vnhook-1.0.tar.gz | ftp | https - 10452 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnhook-1.0.tar.gz}}
một hook do kyanh viết cho vntex; chỉ dùng cho mục đích riêng tư!!!!
vnmik-21-p1-bin.tgz | ftp | https - 15063 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnmik-21-p1-bin.tgz}}
vnmik-21-p2-genmisc.tgz | ftp | https - 45151 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnmik-21-p2-genmisc.tgz}}
vnmik-3.0.3.zip | ftp | https - 29769743 blocks - dir: /vnmik - bbcode: {{file=vnmik-3.0.3.zip}}
vnmik21.jpg | ftp | https - 63464 blocks - dir: /images/vnmik - bbcode: {{file=vnmik21.jpg}}
vnmik4-20080609.zip | ftp | https - 49403524 blocks - dir: /vnmik - bbcode: {{file=vnmik4-20080609.zip}}
vnmiku-1.0.tar.gz | ftp | https - 62060 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnmiku-1.0.tar.gz}}
font vnmiku (TCVN) dùng trong TeXnicCenter và WinEDT
vnr-abc-0.zip | ftp | https - 814695 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnr-abc-0.zip}}
hỗ trợ vntex cho pctex. rất cũ, do texer viết. các file riêng lẻ
vnr-abc-1.zip | ftp | https - 1961585 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnr-abc-1.zip}}
hỗ trợ vntex cho pctex. rất cũ, do texer viết. các file riêng lẻ
vnr-abc-2.zip | ftp | https - 982404 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnr-abc-2.zip}}
hỗ trợ vntex cho pctex. rất cũ, do texer viết. các file riêng lẻ
vnr-abc-3.zip | ftp | https - 1857311 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnr-abc-3.zip}}
hỗ trợ vntex cho pctex. rất cũ, do texer viết. các file riêng lẻ
vnr-abc-4.zip | ftp | https - 1900755 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnr-abc-4.zip}}
hỗ trợ vntex cho pctex. rất cũ, do texer viết. các file riêng lẻ
vnr-abc-5.zip | ftp | https - 1946179 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnr-abc-5.zip}}
hỗ trợ vntex cho pctex. rất cũ, do texer viết. các file riêng lẻ
vnr-abc-6.zip | ftp | https - 449896 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnr-abc-6.zip}}
hỗ trợ vntex cho pctex. rất cũ, do texer viết. các file riêng lẻ
vnrtest.TEX | ftp | https - 4908 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnrtest.TEX}}
kiểm tra hỗ trợ vntex cho PcTeX (kiểm tra vnr-abc)
vntex-fonts-selection-1.0.pdf | ftp | https - 119161 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vntex-fonts-selection-1.0.pdf}}
hướng dẫn chọn font trong vntex; bản cập nhật xem tại: [[http://vntex.org]]
vntex-fonts-selection-src-1.0.zip | ftp | https - 10475 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vntex-fonts-selection-src-1.0.zip}}
hướng dẫn chọn font trong vntex; bản cập nhật xem tại: [[http://vntex.org]]
vntex-hunglan-1.0.tgz | ftp | https - 385496 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vntex-hunglan-1.0.tgz}}
hỗ trợ tiếng Việt thư pháp (Lê Bá Phi), gói cho vnmik21: có đuôi là tgz. Chi tiết : http://viettug.org/ao/content/view/62/2/ chi tiết có ở đây
vntex-hunglan-1.0.zip | ftp | https - 504900 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vntex-hunglan-1.0.zip}}
hỗ trợ tiếng Việt thư pháp (Lê Bá Phi), gói cho vnmik21: có đuôi là tgz. Chi tiết : http://viettug.org/ao/content/view/62/2/ chi tiết có ở đây
vntex-thuphap-1.1.tgz | ftp | https - 198520 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vntex-thuphap-1.1.tgz}}
hỗ trợ fot thư pháp Hùng Lan (Hàn Thế thành), gói cho vmik21 có đuôi là tgz
vntex-thuphap-1.1.zip | ftp | https - 171934 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vntex-thuphap-1.1.zip}}
hỗ trợ fot thư pháp Hùng Lan (Hàn Thế thành), gói cho vmik21 có đuôi là tgz
vntex-thuphap.zip | ftp | https - 170309 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vntex-thuphap.zip}}
hỗ trợ fot thư pháp Hùng Lan (Hàn Thế thành), gói cho vmik21 có đuôi là tgz
vnthesis-1.0.tgz | ftp | https - 43366 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnthesis-1.0.tgz}}
mẫu luận văn vnthesis do kyanh thiết kết
vnthesis-1.0.zip | ftp | https - 45814 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnthesis-1.0.zip}}
mẫu luận văn vnthesis do kyanh thiết kết
vnthesis-1.1.0.zip | ftp | https - 2592890 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnthesis-1.1.0.zip}}
mẫu luận văn vnthesis do kyanh thiết kết
vnthesis-1.1.1-patch-1.zip | ftp | https - 318 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnthesis-1.1.1-patch-1.zip}}
mẫu luận văn vnthesis do kyanh thiết kết
vnthesis-1.1.1.zip | ftp | https - 2593076 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnthesis-1.1.1.zip}}
mẫu luận văn vnthesis do kyanh thiết kết
vnthuphap-sample.pdf | ftp | https - 149273 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnthuphap-sample.pdf}}
vnthuphap-test.pdf | ftp | https - 43708 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=vnthuphap-test.pdf}}
vnunicode.zip | ftp | https - 56323 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=vnunicode.zip}}
Vtriangle.jpg | ftp | https - 6135 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=Vtriangle.jpg}}
w
w2box_patched_by_kyanh_20070914.zip | ftp | https - 45720 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=w2box_patched_by_kyanh_20070914.zip}}
WEBEQTST.ZIP | ftp | https - 229384 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=WEBEQTST.ZIP}}
whoisonline.png | ftp | https - 3048 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=whoisonline.png}}
winedt-toolbar-1.png | ftp | https - 3212 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=winedt-toolbar-1.png}}
winedt_tex2pdf.jpg | ftp | https - 47021 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=winedt_tex2pdf.jpg}}
word-to-latex1-big.png | ftp | https - 23380 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=word-to-latex1-big.png}}
word-to-latex2-big.png | ftp | https - 14975 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=word-to-latex2-big.png}}
x
XeTeX_VietTUG_20070909.rar | ftp | https - 28035127 blocks - dir: /testing - bbcode: {{file=XeTeX_VietTUG_20070909.rar}}
xeukleides__1.png | ftp | https - 19015 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=xeukleides__1.png}}
xeukleides__1.png.jpg | ftp | https - 31116 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=xeukleides__1.png.jpg}}
xeukleides__1.png.jpg | ftp | https - 1997 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=xeukleides__1.png.jpg}}
xeukleides__2.png | ftp | https - 15102 blocks - dir: /images/rsgallery/original - bbcode: {{file=xeukleides__2.png}}
xeukleides__2.png.jpg | ftp | https - 18813 blocks - dir: /images/rsgallery/display - bbcode: {{file=xeukleides__2.png.jpg}}
xeukleides__2.png.jpg | ftp | https - 1842 blocks - dir: /images/rsgallery/thumb - bbcode: {{file=xeukleides__2.png.jpg}}
xoops.css | ftp | https - 859 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=xoops.css}}
xoops.js | ftp | https - 13736 blocks - dir: /hhp/hcm_files - bbcode: {{file=xoops.js}}
y
yap_error.jpg | ftp | https - 23565 blocks - dir: /images - bbcode: {{file=yap_error.jpg}}
502 files found, size= 1019445409 block(s).
SubString search: files=abc
Prefix `abc`: files=/^abc/
Prefix `abc` (anycase): files=/^abc/i
Suffix `abc`: files=/abc$/
Perl modifiers supported: isxAS
For more details please visit PCRE.