VietTUG / Repository / Upload

(shortcut key : Alt+S)
p
powerdot-1.3-doc-vi-638.zip | ftp | http - 444943 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vi-638.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vi-src-638.zip | ftp | http - 59411 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vi-src-638.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vn-732.zip | ftp | http - 452646 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vn-732.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vn-763.zip | ftp | http - 454526 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vn-763.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vn-795.zip | ftp | http - 480014 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vn-795.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-doc-vn-src-795.zip | ftp | http - 77466 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-doc-vn-src-795.zip}}
kyanh: mã nguồn hoặc tài liệu hướng dẫn tiếng Việt dùng Powerdot 1.3
powerdot-1.3-eg-tvc.zip | ftp | http - 1623884 blocks - dir: /vanchutr - bbcode: {{file=powerdot-1.3-eg-tvc.zip}}
vanchutr: ví dụ lớp powerdot tạo trình diễn (dùng hai hiệu ứng Wipe và Box); về các hiệu ứng, xem [[pdftrasition]]
powerdot-1.3-eg-tvc.zip | ftp | http - 1623884 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-eg-tvc.zip}}
vanchutr: ví dụ lớp powerdot tạo trình diễn (dùng hai hiệu ứng Wipe và Box); về các hiệu ứng, xem [[pdftrasition]]
powerdot-1.3-styles-vi-638.zip | ftp | http - 1536709 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-styles-vi-638.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
powerdot-1.3-styles-vn-763.zip | ftp | http - 1620423 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-styles-vn-763.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
powerdot-1.3-styles-vn-795.zip | ftp | http - 1500781 blocks - dir: /m0 - bbcode: {{file=powerdot-1.3-styles-vn-795.zip}}
kyanh: tài liệu hướng dẫn dùng Powerdot bản 1.0
11 files found, size= 9874687 block(s).
SubString search: files=abc
Prefix `abc`: files=/^abc/
Prefix `abc` (anycase): files=/^abc/i
Suffix `abc`: files=/abc$/
Perl modifiers supported: isxAS
For more details please visit PCRE.